Laatste stand van zaken coronavirus – impact op de kerkraad

Update (11/03/2022): Sinds het overlegcomité van vrijdag 4 maart 2022 geldt code geel.  

 • Er is geen verplichting meer om het mondmasker te dragen; het blijft wel aanbevolen, zeker voor kwetsbare personen.  
 • Er zijn geen afstandsbeperkingen meer.  
 • Er wordt met aandrang gevraagd rekening te blijven houden met een goede ventilatie en waakzaam te blijven.  

De Bisschoppenconferentie van 10 maart 2022 wil deze waakzaamheid concretiseren:  

 • Aanbieden van ontsmettingsgel bij het binnenkomen van de kerk 
 • Geen wijwater in het wijwatervat 
 • Geen vredeswens door aanraking 
 • De communie uitdelen met mondmasker nadat eerst de handen ontsmet werden 
 • Geen communie ontvangen op de tong 
 • Geen communie onder de twee gedaanten 
 • Bij concelebratie communiceert alleen de voorganger uit de beker 
 • Geen voetwassing op Witte Donderdag 
 • Geen verering van het kruis door aanraking bij een uitvaart of op Goede Vrijdag 
 • Geen handschoenen gebruiken bij de zalving met chrisma bij een doopsel of met ziekenolie bij een ziekenzalving, maar wel de handen ontsmetten voor én na de zalving   

Update (28/10/2021): Vanaf vrijdag 29 oktober, is het mondneusmasker in Vlaanderen opnieuw verplicht bij alle erediensten, met de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
 • Om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst.

In het Brusselse en Waalse Gewest is de mondneusmaskerplicht onverminderd van kracht gebleven. Ook de andere voorzorgsmaatregelen blijven strikt na te volgen: handen desinfecteren, niemand aanraken, voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie, voldoende afstand houden, gebouwen goed ventileren. 

Update (30/09/2021): vanaf vrijdag 1 oktober vervalt, behalve voor het Brusselse Gewest, de mondmaskerplicht voor erediensten. Eerder was de verplichte 'social distancing' (anderhalve meter) al opgeheven. 

Het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en het elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven wel verplicht. 

Update (03/09/2021): In het kader van de coronamaatregelen geldt vanaf 1 september voor de eredienst enkel de mondmaskerplicht (kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan vrijgesteld). Alle andere regels of beperkingen (bijvoorbeeld qua afstand houden of qua aantal aanwezigen) vervallen. 

Bekijk ook het protocol voor de erediensten van de bisschoppenconferentie d.d. 1 september.

Update (27/08/2021): De erediensten krijgen  groen licht om vanaf komende woensdag 1 september 2021 samen te vieren zonder beperkingen van aantal en afstand. Enkel het mondmasker blijft verplicht.

 Het Ministeriële Besluit, dat op 26 augustus 2021 in het Staatsblad verscheen, stelt in artikel 14 dat de social distancing (1,5 meter afstand ) niet meer van toepassing is in de gebouwen van de eredienst en tijdens de uitoefening van de eredienst. Ook de maximumgrens van het aantal gelovigen valt weg.

Wat wel behouden blijft, is het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker bij het betreden van de gebouwen van de eredienst en tijdens de hele duur van de eredienst.

Alle andere maatregelen werden geschrapt. Voorzichtigheid blijft uiteraard geboden, aangezien het virus nog niet overwonnen is.

Update (24/08/2021):Stap 4 van het zomerplan gaat in op 1 september. Het is wachten op het ministerieel besluit om concreet te weten wat dit betekent.

Tot 31 augustus geldt in ieder geval de regel die vieringen toelaat met 200 personen binnen en 400 buiten. Uiteraard met de nodige hygiënische en afstandsmaatregelen (kinderen tot en met 12 jaar en voorganger niet meegerekend).

Update (27/07/2021):Vanaf 27 juni 2021 zijn, in opvolging van het bredere Zomerplan, bijkomende versoepelingen voor de erediensten, huwelijken en begrafenissen mogelijk. Sinds 27 juni 2021 mag ‘binnen’ met 200 en 'buiten' met 400 personen gevierd worden op voorwaarde dat de hygiëne- en afstandsregels gerespecteerd worden en binnen voldoende ventilatie wordt voorzien. Die bijkomende versoepelingen kwamen er na het Overlegcomité van vrijdag 18 juni 2021 en werden door het Overlegcomité van 19 juli 2021 bevestigd.

[ ... ]

Update (07/06/2021): De erediensten krijgen van de overheid definitief groen licht om vanaf woensdag 9 juni 2021 met (maximaal) 100 personen samen te vieren in de kerken, voorganger en kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Buiten kan vanaf dan gevierd worden met maximum 200Vanaf 27 juni wordt dat binnen met maximum 200 en in de openlucht met 400 (dit moet nog bevestigd worden).

Update (21/05/2021): Vanaf 9 juni 2021 zouden, als onderdeel van het bredere Zomerplan, erediensten binnen met 100 en buiten met 200 personen gevierd kunnen worden op voorwaarde dat het aantal vaccinaties gestaag vordert, het aantal ziekenhuisopnames stagneert en/of verder daalt (zie daarvoor de vooropgestelde richtdrempels in de infographic), de hygiëne- en afstandsregels gerespecteerd blijven worden, en binnen voldoende ventilatie wordt voorzien. Dit dient nog bevestigd te worden door de overheid.

Vanaf 1 juli 2021 zouden erediensten, huwelijken en begrafenissen binnen met 200 en buiten met 400 personen mogelijk worden. Definitieve toestemming volgt daarover eind juni en is afhankelijk van voornoemde parameters.

Vanaf 1 september 2021 vallen alle beperkingen voor erediensten, huwelijken en begrafenissen weg op voorwaarde dat de vooropgestelde parameters gerespecteerd worden.

Update (10/05/2021): Om lokale besturen te ondersteunen, actualiseerde het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een infodossier met een overzicht van tips en goede praktijken over de verschillende aspecten van religieuze en vrijzinnig humanistische feesten en het toepassen van de coronamaatregelen. Op de bijgewerkte pagina COVID-19: religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (update) vnidt u meer info.

Update (06/05/2021): De erediensten krijgen van de overheid definitief groen licht om vanaf 8 mei met maximaal 50 personen samen te vieren in openlucht, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen (evenals de voorganger). De bisschoppen moedigen de plaatselijke verantwoordelijken aan overal waar het praktisch mogelijk is van deze uitbreiding gebruik te maken

Samenscholingen voor en na de viering moeten worden vermeden - recepties zijn dus niet toegelaten. Vanaf 8 mei mag men wel buiten bijeen zijn voor een vergadering, met maximaal 25 personen, mits alle regels worden gerespecteerd van afstand, handgel en mondmaskers.

Voor meer info, zie de website van uw bisdom en het bijgewerkte protocol van de bisschoppenconferentie.

Update (26/04/2021): Vanaf 26 april mag men buiten met maximaal 10 personen bijeen zijn, mits alle regels worden gerespecteerd van afstand, handgel en mondmaskers.

Het Overlegcomité heeft op vrijdag 23 april de activatie van het door het Overlegcomité van 14 april aangekondigde buitenplan bevestigd. Voor de erediensten betekent dat dat vanaf 8 mei mogelijks evenementen buiten kunnen doorgaan met max. 50 personen. Binnen zullen voorlopig enkel testevents worden georganiseerd. Vanaf juni kunnen mogelijks zowel binnen- als buitenactiviteiten toegelaten zijn tot maximum 200 personen. Voor binnen geldt wel een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met het voornoemde plafond. Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en met respect voor de sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook verplicht neerzitten.

Update (26/03/2021): Het ministerieel besluit van 26 maart verlengt de geldende maatregelen voor de eredienst, alvast tot en met 25 april 2021. Dit betekent dus dat alles bij het oude blijft: erediensten met maximum 15 personen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld), uitvaarten met maximum 50 personen, binnen in de kerk. Wegens het samenscholingsverbod mag men buiten met maximaal 4 mensen bijeen zijn, mits alle regels worden gerespecteerd van afstand, handgel en mondmaskers. Voorbereidingen voor buitenvieringen moeten dus tijdelijk opgeborgen worden. 

Update (08/03/2021): Vanaf maandag 8 maart mogen maximum van 50 personen - kinderen tot en met 12 jaar, de bedienaar van de eredienst en de organist niet meegeteld - aanwezig zijn op een uitvaartplechtigheid (10m² per persoon moet worden voorzien).

Het is toegestaan om met 10 buiten samen te komen, op voorwaarde dat er afstand van 1,5m wordt gehouden en een mondmasker wordt gedragen.

Voor het overige geldt nog steeds: maximum 15 personen, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het kerkgebouw; en die regeling geldt zowel voor de individuele uitoefening van de eredienst als voor het individuele of collectieve bezoek aan een voor de eredienst bestemd gebouw. Alle overige standaardmaatregelen blijven van kracht - zie het draaiboek van de Belgische bisschoppen.

Update (15/01/2021): Vanaf vrijdag 15 januari 2021, na een beslissing van de Bisschoppenconferentie in haar vergadering van donderdag donderdag 14 januari, geldt het maximum van 15 aanwezigen ook opnieuw voor doopsels, met inachtname van enkele specifieke voorwaarden (klik door voor het draaiboek van de Bisschoppenconferentie - rubriek VII C).

Update (11/12/2020): Na het ministrieel besluit van 11 december 2020 mogen er terug eucharistievieringen plaatsvinden met maximaal 15 kerkgangers ouder dan 12 jaar, de voorganger en ambtenaar van burgerlijke stand niet meegeteld. Dit maximum aantal geldt in alle kerken, ongeacht hun grootteDoopvieringen blijven niet toegestaan. Kerkelijke huwelijken kunnen wel nog, maar uitsluitend in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de voorganger. Ook uitvaartliturgie in de kerk blijft mogelijk, met een maximum van 15 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.

Update (30/10/2020): De eredienstgebouwen blijven open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand. Bij begrafenissen maximaal 15 aanwezigen toegelaten, zonder maaltijd of receptie achteraf. Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand. De maatregelen gaan in vanaf maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 13 december.

Update (28/10/2020): De federale regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan (via ministerieel besluit van 28 oktober). De maatregelen gaan in vanaf donderdag 29 oktober (en dus niet vanaf vrijdag 30 oktober zoals eerder werd gecommuniceerd). Voor begrafenissen, huwelijken en erediensten geldt dat er maximaal 40 mensen aanwezig mogen zijn in eenzelfde ruimte, kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld. Bijeenkomsten en vergaderingen worden best digitaal georganiseerd.

Update (23/10/2020): De federale regering besliste op vrijdag 23 oktober 2020 dat het protocol van 1 oktober 2020 ook de komende weken van kracht blijft voor de vieringen in onze kerken. Tot maximaal 200 personen kunnen dus blijven deelnemen aan een kerkelijke viering, op voorwaarde dat de afstand van 1,5m en de andere veiligheidsvoorschriften uiteraard onverminderd  gerespecteerd blijven. Deze verlenging geldt tot en met donderdag 19 november. Dan wordt ze geëvalueerd. Lees meer op de pagina van de bisschoppenconferentie

Update (21/10/2020): De website van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd bijgewerkt: COVID-19: Heropstart religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten

Update (19/10/2020): Vanaf 24 oktober zijn in de erediensten een maximum aantal van 40 personen toegelaten, tenzij dit aantal wordt verhoogd in een aangepast protocol. De maximumcapaciteit van de kerk blijft hierbij gelden. De aanwezigen moeten steeds 1,5 meter van elkaar verwijderd blijven (tenzij ze onder één dak wonen) en moeten ook steeds een mondmasker dragen. Meer info volgt zodra beschikbaar.

Update (20/08/2020): De verstrenging van eind juli wordt weer ongedaan gemaakt. Indoor mogen vanaf september dus weer 200 mensen samenkomen, in open lucht 400. Dat geldt ook voor gebedshuizen. Ook worden maximaal 50 mensen toegelaten op een koffietafel na een begrafenisplechtigheid. Op deze bijeenkomsten moeten de regels die van kracht zijn in de horeca gerespecteerd worden.

Update (27/07/2020): In uitvoering van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020, kunnen vanaf woensdag 29 juli nog maximum honderd mensen deelnemen aan een viering in een kerk. Een afstand van 1,50 m blijft daarbij de stelregel. Ook de verplichtingen om een masker te dragen en handen te desinfecteren bij het betreden van het kerkgebouw blijven gelden, aangezien het een openbare plaats is. Al deze maatregelen zijn alvast tot eind augustus van kracht.

Update (23/07/2020): ​De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk (200 personen). Er werden verder een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn. Voor de besturen van de eredienst betekent dit dat ook tijdens de vieringen of in het eredienstgebouw (een openbaar gebouw - althansin de publiek toegankelijke delen) de mondmaskerplicht geldt.

Update (01/07/2020)Met een brief van 24 juni 2020 worden de verkiezingen van de grote helft en de aansluitende verkiezing van een voorzitter, secretaris en penningmeester opnieuw mogelijk gemaakt en dit vanaf 1 juli 2020. De verkiezing van het eventuele centraal bestuur volgt, eens de verkiezing in alle kerkraden werd afgerond.​

Het spreekt voor zich dat de verkiezingen georganiseerd dienen te worden met de nodige aandacht voor de geldende maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie.
Gelet op het geheim van de stemming is het niet evident om voor de Rooms-Katholieke eredienst de verkiezingen digitaal te organiseren.
Hoewel er digitale alternatieven zijn om de stemming geheim te laten gebeuren (online enquêtetools zoals Doodle, SurveyMonkey, ...) zal dit niet voor elke kerkraad vanzelfsprekend zijn en dringt een fysieke bijeenkomst zich hierdoor mogelijks op.

 

Update (15/06/2020): Kunnen vergaderingen van de bestuursorganen van de lokale geloofsgemeenschappen plaatsvinden tijdens de coronacrisis? En zo ja, hoe? Dit is het onderwerp van een nieuwe overzichtspagina van het Agentschap Binnenlands Bestuur, gepubliceerd op 15 juni. De verkiezingen blijven tot nader order uitgesteld.

Update (03/06/2020): De Nationale Veiligheidsraad gaf groen licht voor de erkende erediensten in ons land om vanaf maandag 8 juni opnieuw te kunnen samenkomen om religieuze diensten te houden. Dit met strikte inachtname van de veiligheidsmaatregelen (zoals vermeld in het draaiboek): de afstandsverplichting en een maximum van 100 deelnemers per viering, vanaf 1 juli wordt dit 200 deelnemers.

Het door de overheid en de bisschoppen opgestelde draaiboek staat hiervoor ter beschikking

Indien u nood heeft aan verdere concrete richtlijnen of bij vragen neemt u als eerste best contact op met uw bisdom, dat goed voorbereid is om u hierbij te helpen.

Vergaderingen van de kerkraad zijn enkel mogelijk mits goede afspraken en inachtname van de overheidsvoorschriften. Dit betekent ook dat de verkiezingen van het bestuur van de eredienst en het centraal kerkbestuur voor onbepaalde tijd worden uitgesteld (zie de update van 19/03 verder in deze pagina). Het is wel mogelijk om digitaal te vergaderen.

Update (20/03/2020): de Vlaamse overheid publiceerde inmiddels bijkomende informatie met betrekking tot de mogelijkheid om de vergadering van de kerkraad en het CKB digitaal te laten verlopen: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-bestuursorganen-van-lokale-geloofsgemeenschappen. Voor de verkiezingen is er geen verandering.

Update (03/04/2020)Goede praktijkvoorbeelden tijdens de coronacrisis: erediensten​

Update (06/04/2020): Erediensten - begrafenissen, huwelijken en livestreaming vanuit de gebedsruimten?

Update (06/04/2020): Update FAQ Nationaal Crisiscentrum:

Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?
Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en nauwlettend op de naleving ervan te letten.

Mogen religieuze diensten doorgaan?
Niet, behalve bruiloften en begrafenissen onder de volgende voorwaarden:
• Voor begrafenisceremonies, alleen in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam ;
• Voor religieuze huwelijken, alleen in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;

Wat met begrafenissen en crematies?
Begrafenissen en crematies in aanwezigheid van max. 15 personen zijn toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en zonder blootstelling van het lichaam.

Mogen begraafplaatsen openblijven?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?
Neen, dit is niet toegelaten.

Wat met bijzondere gelegenheden in het kader van de erediensten of religieuze hoogdagen?
De algemene regels gelden eveneens voor bijzondere gelegenheden of religieuze hoogdagen : er kunnen geen religieuze bijeenkomsten plaatsvinden in gebedshuizen. Familiale bijeenkomsten zijn beperkt tot de gezinsleden die in dezelfde woning wonen en vinden in die woning plaats. De specifieke voedingswinkels die mogelijks extra bevraagd worden in dit kader, kunnen openblijven volgens de geldende regels voor voedingswinkels. Zij zien er op toe dat de regels worden toegepast, in het bijzonder wanneer een groter aantal cliënten wordt verwacht. De burgemeester zorgt voor de communicatie van deze maatregelen aan de betrokkenen. De politie en de burgemeester zien toe op de naleving.

 Update (10/04/2020): Infodossier "Organisatie levensbeschouwelijke feesten tijdens coronamaatregelen"​. Deze brochure ondersteunt de lokale besturen bij het nemen van initiatieven en het opzetten van acties naar hun lokale levensbeschouwelijke gemeenschappen en verenigingen. Het biedt een overzicht van tips en goede praktijken over de verschillende aspecten van religieuze en vrijzinnig humanistische feesten en het toepassen van de coronamaatregelen. 

 Update (10/04/2020): Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft een overzichtspagina gemaakt met alle informatie voor lokale besturen (zoals de kerkraad): https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/corona

Update (21/04/2020): Erediensten - begrafenissen, huwelijken en opnames vanuit gebedsruimten

Update (24/04/2020): De Nationale Veiligheidsraad heeft de exitstrategie in verschillende fasen toegelicht. We wachten op uitgewerkte richtlijnen vanuit de bevoegde diensten m.b.t. de vergadering van de kerkraad.

Verkiezingen (update 19/03/2020)

Het zou kunnen dat de verkiezingen (voorzien voor de maand april) op sommige plaatsen hierdoor in het gedrang komen. In afwachting dat de verkiezingen toch kunnen plaatsvinden, kan de kerkfabriek in de huidige samenstelling verder blijven werken gelet op de situatie van overmacht.

De gedeeltelijke vernieuwing (verkiezing) van de kerkraad, en de daaropvolgende verkiezing van het centraal bestuur, wordt dus uitgesteld. Dat blijkt ook uit de omzendbrief omtrent de verkiezingen van de erediensten en centrale besturen van donderdag 19 maart. We citeren en plaatsen belangrijke zinsneden in het vet:

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België, en de noodzakelijke maatregelen om deze verspreiding tegen te gaan, zullen de verkiezingen die ten laatste in april en mei 2020 moeten plaatshebben en nog niet zijn georganiseerd, onmiddellijk worden uitgesteld voor onbepaalde duur tot de coronapandemie formeel over is. 

Dit betekent dat zowel de verkiezingen van de bestuursorganen van de geloofsgemeenschappen als de verkiezingen van de bestuursorganen van de centrale besturen worden uitgesteld. Alle voorbereidende werkzaamheden worden onmiddellijk stopgezet. De huidige leden blijven in functie tot aan de nieuwe verkiezing van de leden.

De noodbepaling die bepaalt dat als de verkiezing niet in de decretale vastgestelde termijnen gebeurt, de representatieve organen de leden kunnen aanstellen, zal niet van toepassing zijn. Het gaat hier om uitzonderlijke omstandigheden waardoor de verkiezingen worden uitgesteld. Deze noodsituatie heeft volgende gevolgen voor de kandidatenlijsten

 • Kandidatenlijsten die zijn opgesteld en bekendgemaakt en waartegen binnen de decretale termijnen geen bezwaar is ingediend, worden als definitief beschouwd en zullen bij de latere verkiezing gebruikt kunnen worden. De kandidatenlijst is ook definitief als het ingediend bezwaar/beroep is behandeld. 
 • Indien de bezwaartermijn tegen de kandidatenlijsten nog lopende is, wordt deze tijdelijk opgeschort tot een nader te bepalen datum. 
 • Kandidatenlijsten die nog niet zijn bekendgemaakt, moeten tijdelijk ook niet bekendgemaakt worden.

[ … ]

De besturen van de eredienst kunnen met hun vragen terecht bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur: binnenland@vlaanderen.be. Zodra de coronapandemie formeel over is, zal ik (de minister, nvdr.) u verder informeren over de bijkomende stappen die ondernomen moeten worden.

Kerkfabrieken die personeel in dienst hebben worden aangemaand om de nodige preventiemaatregelen te nemen. Zie https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-terug-aan-het-werk. Voor algemene informatie over maatregelen in het kader van Coronavirus-controle, zie: De Federale site Coronavirus/COVID-19.

Voor bijkomende vragen neemt u contact op met de dienst kerkfabrieken van uw bisdom of het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (binnenland@vlaanderen.be). 

 

Uw foto in de kijker

Antwerpen - Hoboken - Vandeweyer
MAASMECHELEN - VUCHT - Gerochristos
3960 BREE - Tongerlo - Theuwissen
Neeroeteren - - Hendrikx
Anterpen - Ekeren - Staes
Zaventem - Zaventem - Van Nuffel
Zonnebeke - Zandvoorde - Blanckaert
Genk - Genk - Verachtert
SelecteerZonnebeke ... - Zandvoorde - Blanckaert
Genk - Boxbergheide - Verachtert
Genk - Boxbergheide - Verachtert
Genk[3600] - Boxbergheide - Verachtert
Genk[3600] - Boxbergheide - Verachtert
Kortrijk - - Sint-Pius X
Genk - Boxbergheide - Verachtert
IC Verzekeringen