Laatste stand van zaken coronavirus – impact op de kerkraad

Update (11/12/2020): Na het ministrieel besluit van 11 december 2020 mogen er terug eucharistievieringen plaatsvinden met maximaal 15 kerkgangers ouder dan 12 jaar, de voorganger en ambtenaar van burgerlijke stand niet meegeteld. Dit maximum aantal geldt in alle kerken, ongeacht hun grootteDoopvieringen blijven niet toegestaan. Kerkelijke huwelijken kunnen wel nog, maar uitsluitend in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de voorganger. Ook uitvaartliturgie in de kerk blijft mogelijk, met een maximum van 15 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.

Update (30/10/2020): De eredienstgebouwen blijven open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand. Bij begrafenissen maximaal 15 aanwezigen toegelaten, zonder maaltijd of receptie achteraf. Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand. De maatregelen gaan in vanaf maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 13 december.

Update (28/10/2020): De federale regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan (via ministerieel besluit van 28 oktober). De maatregelen gaan in vanaf donderdag 29 oktober (en dus niet vanaf vrijdag 30 oktober zoals eerder werd gecommuniceerd). Voor begrafenissen, huwelijken en erediensten geldt dat er maximaal 40 mensen aanwezig mogen zijn in eenzelfde ruimte, kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld. Bijeenkomsten en vergaderingen worden best digitaal georganiseerd.

Update (23/10/2020): De federale regering besliste op vrijdag 23 oktober 2020 dat het protocol van 1 oktober 2020 ook de komende weken van kracht blijft voor de vieringen in onze kerken. Tot maximaal 200 personen kunnen dus blijven deelnemen aan een kerkelijke viering, op voorwaarde dat de afstand van 1,5m en de andere veiligheidsvoorschriften uiteraard onverminderd  gerespecteerd blijven. Deze verlenging geldt tot en met donderdag 19 november. Dan wordt ze geëvalueerd. Lees meer op de pagina van de bisschoppenconferentie

Update (21/10/2020): De website van het Agentschap Binnenlands Bestuur werd bijgewerkt: COVID-19: Heropstart religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten

Update (19/10/2020): Vanaf 24 oktober zijn in de erediensten een maximum aantal van 40 personen toegelaten, tenzij dit aantal wordt verhoogd in een aangepast protocol. De maximumcapaciteit van de kerk blijft hierbij gelden. De aanwezigen moeten steeds 1,5 meter van elkaar verwijderd blijven (tenzij ze onder één dak wonen) en moeten ook steeds een mondmasker dragen. Meer info volgt zodra beschikbaar.

Update (20/08/2020): De verstrenging van eind juli wordt weer ongedaan gemaakt. Indoor mogen vanaf september dus weer 200 mensen samenkomen, in open lucht 400. Dat geldt ook voor gebedshuizen. Ook worden maximaal 50 mensen toegelaten op een koffietafel na een begrafenisplechtigheid. Op deze bijeenkomsten moeten de regels die van kracht zijn in de horeca gerespecteerd worden.

Update (27/07/2020): In uitvoering van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020, kunnen vanaf woensdag 29 juli nog maximum honderd mensen deelnemen aan een viering in een kerk. Een afstand van 1,50 m blijft daarbij de stelregel. Ook de verplichtingen om een masker te dragen en handen te desinfecteren bij het betreden van het kerkgebouw blijven gelden, aangezien het een openbare plaats is. Al deze maatregelen zijn alvast tot eind augustus van kracht.

Update (23/07/2020): ​De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk (200 personen). Er werden verder een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn. Voor de besturen van de eredienst betekent dit dat ook tijdens de vieringen of in het eredienstgebouw (een openbaar gebouw - althansin de publiek toegankelijke delen) de mondmaskerplicht geldt.

Update (01/07/2020)Met een brief van 24 juni 2020 worden de verkiezingen van de grote helft en de aansluitende verkiezing van een voorzitter, secretaris en penningmeester opnieuw mogelijk gemaakt en dit vanaf 1 juli 2020. De verkiezing van het eventuele centraal bestuur volgt, eens de verkiezing in alle kerkraden werd afgerond.​

Het spreekt voor zich dat de verkiezingen georganiseerd dienen te worden met de nodige aandacht voor de geldende maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie.
Gelet op het geheim van de stemming is het niet evident om voor de Rooms-Katholieke eredienst de verkiezingen digitaal te organiseren.
Hoewel er digitale alternatieven zijn om de stemming geheim te laten gebeuren (online enquêtetools zoals Doodle, SurveyMonkey, ...) zal dit niet voor elke kerkraad vanzelfsprekend zijn en dringt een fysieke bijeenkomst zich hierdoor mogelijks op.

 

Update (15/06/2020): Kunnen vergaderingen van de bestuursorganen van de lokale geloofsgemeenschappen plaatsvinden tijdens de coronacrisis? En zo ja, hoe? Dit is het onderwerp van een nieuwe overzichtspagina van het Agentschap Binnenlands Bestuur, gepubliceerd op 15 juni. De verkiezingen blijven tot nader order uitgesteld.

Update (03/06/2020): De Nationale Veiligheidsraad gaf groen licht voor de erkende erediensten in ons land om vanaf maandag 8 juni opnieuw te kunnen samenkomen om religieuze diensten te houden. Dit met strikte inachtname van de veiligheidsmaatregelen (zoals vermeld in het draaiboek): de afstandsverplichting en een maximum van 100 deelnemers per viering, vanaf 1 juli wordt dit 200 deelnemers.

Het door de overheid en de bisschoppen opgestelde draaiboek staat hiervoor ter beschikking

Indien u nood heeft aan verdere concrete richtlijnen of bij vragen neemt u als eerste best contact op met uw bisdom, dat goed voorbereid is om u hierbij te helpen.

Vergaderingen van de kerkraad zijn enkel mogelijk mits goede afspraken en inachtname van de overheidsvoorschriften. Dit betekent ook dat de verkiezingen van het bestuur van de eredienst en het centraal kerkbestuur voor onbepaalde tijd worden uitgesteld (zie de update van 19/03 verder in deze pagina). Het is wel mogelijk om digitaal te vergaderen.

Update (20/03/2020): de Vlaamse overheid publiceerde inmiddels bijkomende informatie met betrekking tot de mogelijkheid om de vergadering van de kerkraad en het CKB digitaal te laten verlopen: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-bestuursorganen-van-lokale-geloofsgemeenschappen. Voor de verkiezingen is er geen verandering.

Update (03/04/2020)Goede praktijkvoorbeelden tijdens de coronacrisis: erediensten​

Update (06/04/2020): Erediensten - begrafenissen, huwelijken en livestreaming vanuit de gebedsruimten?

Update (06/04/2020): Update FAQ Nationaal Crisiscentrum:

Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?
Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en nauwlettend op de naleving ervan te letten.

Mogen religieuze diensten doorgaan?
Niet, behalve bruiloften en begrafenissen onder de volgende voorwaarden:
• Voor begrafenisceremonies, alleen in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam ;
• Voor religieuze huwelijken, alleen in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;

Wat met begrafenissen en crematies?
Begrafenissen en crematies in aanwezigheid van max. 15 personen zijn toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en zonder blootstelling van het lichaam.

Mogen begraafplaatsen openblijven?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?
Neen, dit is niet toegelaten.

Wat met bijzondere gelegenheden in het kader van de erediensten of religieuze hoogdagen?
De algemene regels gelden eveneens voor bijzondere gelegenheden of religieuze hoogdagen : er kunnen geen religieuze bijeenkomsten plaatsvinden in gebedshuizen. Familiale bijeenkomsten zijn beperkt tot de gezinsleden die in dezelfde woning wonen en vinden in die woning plaats. De specifieke voedingswinkels die mogelijks extra bevraagd worden in dit kader, kunnen openblijven volgens de geldende regels voor voedingswinkels. Zij zien er op toe dat de regels worden toegepast, in het bijzonder wanneer een groter aantal cliënten wordt verwacht. De burgemeester zorgt voor de communicatie van deze maatregelen aan de betrokkenen. De politie en de burgemeester zien toe op de naleving.

 Update (10/04/2020): Infodossier "Organisatie levensbeschouwelijke feesten tijdens coronamaatregelen"​. Deze brochure ondersteunt de lokale besturen bij het nemen van initiatieven en het opzetten van acties naar hun lokale levensbeschouwelijke gemeenschappen en verenigingen. Het biedt een overzicht van tips en goede praktijken over de verschillende aspecten van religieuze en vrijzinnig humanistische feesten en het toepassen van de coronamaatregelen. 

 Update (10/04/2020): Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft een overzichtspagina gemaakt met alle informatie voor lokale besturen (zoals de kerkraad): https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/corona

Update (21/04/2020): Erediensten - begrafenissen, huwelijken en opnames vanuit gebedsruimten

Update (24/04/2020): De Nationale Veiligheidsraad heeft de exitstrategie in verschillende fasen toegelicht. We wachten op uitgewerkte richtlijnen vanuit de bevoegde diensten m.b.t. de vergadering van de kerkraad.

Verkiezingen (update 19/03/2020)

Het zou kunnen dat de verkiezingen (voorzien voor de maand april) op sommige plaatsen hierdoor in het gedrang komen. In afwachting dat de verkiezingen toch kunnen plaatsvinden, kan de kerkfabriek in de huidige samenstelling verder blijven werken gelet op de situatie van overmacht.

De gedeeltelijke vernieuwing (verkiezing) van de kerkraad, en de daaropvolgende verkiezing van het centraal bestuur, wordt dus uitgesteld. Dat blijkt ook uit de omzendbrief omtrent de verkiezingen van de erediensten en centrale besturen van donderdag 19 maart. We citeren en plaatsen belangrijke zinsneden in het vet:

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België, en de noodzakelijke maatregelen om deze verspreiding tegen te gaan, zullen de verkiezingen die ten laatste in april en mei 2020 moeten plaatshebben en nog niet zijn georganiseerd, onmiddellijk worden uitgesteld voor onbepaalde duur tot de coronapandemie formeel over is. 

Dit betekent dat zowel de verkiezingen van de bestuursorganen van de geloofsgemeenschappen als de verkiezingen van de bestuursorganen van de centrale besturen worden uitgesteld. Alle voorbereidende werkzaamheden worden onmiddellijk stopgezet. De huidige leden blijven in functie tot aan de nieuwe verkiezing van de leden.

De noodbepaling die bepaalt dat als de verkiezing niet in de decretale vastgestelde termijnen gebeurt, de representatieve organen de leden kunnen aanstellen, zal niet van toepassing zijn. Het gaat hier om uitzonderlijke omstandigheden waardoor de verkiezingen worden uitgesteld. Deze noodsituatie heeft volgende gevolgen voor de kandidatenlijsten

  • Kandidatenlijsten die zijn opgesteld en bekendgemaakt en waartegen binnen de decretale termijnen geen bezwaar is ingediend, worden als definitief beschouwd en zullen bij de latere verkiezing gebruikt kunnen worden. De kandidatenlijst is ook definitief als het ingediend bezwaar/beroep is behandeld. 
  • Indien de bezwaartermijn tegen de kandidatenlijsten nog lopende is, wordt deze tijdelijk opgeschort tot een nader te bepalen datum. 
  • Kandidatenlijsten die nog niet zijn bekendgemaakt, moeten tijdelijk ook niet bekendgemaakt worden.

[ … ]

De besturen van de eredienst kunnen met hun vragen terecht bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur: binnenland@vlaanderen.be. Zodra de coronapandemie formeel over is, zal ik (de minister, nvdr.) u verder informeren over de bijkomende stappen die ondernomen moeten worden.

Kerkfabrieken die personeel in dienst hebben worden aangemaand om de nodige preventiemaatregelen te nemen. Zie https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-terug-aan-het-werk. Voor algemene informatie over maatregelen in het kader van Coronavirus-controle, zie: De Federale site Coronavirus/COVID-19.

Voor bijkomende vragen neemt u contact op met de dienst kerkfabrieken van uw bisdom of het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (binnenland@vlaanderen.be). 

 

Uw foto in de kijker

SelecteerZonnebeke ... - Zandvoorde - Blanckaert
Genk - Boxbergheide - Verachtert
Genk - Boxbergheide - Verachtert
Genk[3600] - Boxbergheide - Verachtert
Genk[3600] - Boxbergheide - Verachtert
Kortrijk - - Sint-Pius X
Genk - Boxbergheide - Verachtert
Kapellen - Hoogboom - Roelands
Sint-Martens-Latem - Deurle - Van den Brande
Aalst - - Van Geert
Bertem - Bertem - van der Donckt
Antwerpen - Antwerpen Noord - Mertens
Bocholt - - Verjans
BREE - Tongerlo - Theuwissen
Bocholt - - Verjans
IC Verzekeringen